Dikuasakan oleh Blogger.

PERCUMA PANDANGAN @ KOMEN @ IKLAN TETAPI SILA GUNAKAN BAHASA YANG SOPAN.

PEMINAT KAMI @ JUTAWANTERNAK 2007- 2011

Jumaat, November 07, 2008

ISU DAN CABARAN DALAM INDUSTRI LEMBU PEDAGING DI MALAYSIA


I. LATAR BELAKANG INDUSTRI PEDAGING

Antara salah satu ladang lembu yang terdapat di Malaysia


Transformasi Sektor Pertanian

Dasar Pertanian Negara Tiga (DPN3), memberi perhatian ke arah meneruskan usaha mempercepatkan transformasi sektor pertanian kepada satu sektor yang lebih moden, dinamik, berskala besar dan mampan di mana daya gerak pertumbuhan dan pembangunan adalah berpandukan kepada pasaran dan sumber manusia. Sektor pertanian dibentuk menjadi lebih dinamik dan cergas, terdiri daripada perniagaantani serta perladangan dan pengusahaan yang cekap. Pembangunan dan pertumbuhan sektor pertanian ini adalah berasaskan kepada kadar inovasi yang pesat dalam pengeluaran dan pemprosesan, peningkatan produktiviti dan penyerapan teknologi yang lebih meluas.

Perluasan Aktiviti Penternakan Ruminan

Berpandukan DPN3, penternakan ternakan ruminan diperluas serta digalakkan secara integrasi di ladang tanaman kekal seperti kelapa sawit dan getah, terutamanya di estet-estet dan juga di rancangan tanah tersusun secara intensif. Usaha-usaha peningkatan pengeluaran telah disokong dengan pengimportan induk yang sesuai serta peningkatan bilangan induk tempatan melalui penyelidikan yang intensif. Walaubagaimana pun pengeluaran bagi sektor ini masih didominasikan oleh penternakan tradisional yang majoriti beroperasi pada skala kecil-kecilan.

Peningkatan Melalui Rancangan Imbangan Dagangan (Balance Of Trade)

Usaha pengeluaran daging lembu, kerbau, kambing dan biri-biri telah dipertingkatkan dalam Rancangan Imbangan Dagangan (BOT Plan) dengan memberi penekanan yang lebih agresif ke atas teras dasar DPN3 dan mensasarkan peningkatan pengeluaran ternakan ruminan yang lebih tinggi berbanding sasaran DPN3. Sasaran DPN3 telah dikaji semula berasaskan kepada perkembangan dan kedudukan semasa negara untuk dijadikan sasaran bagi pelan tindakan BOT bagi tempoh 2006 – 2010.

Pengeluaran Daging Ruminan

Populasi semasa ternakan ruminan besar (lembu dan kerbau) adalah stabil dan berjumlah 926,000 ekor dengan stok betina pembiak sebanyak 339,400 ekor. Jumlah tersebut menyumbang kepada pengeluaran daging ruminan besar tempatan sebanyak 25,270 tan metrik. Sumbangan ini hanya merupakan 18 peratus daripada keperluan daging lembu/kerbau negara pada kadar penggunaan per kapita sebanyak 4.75 kg se tahun.

Pengeluaran daging ternakan lembu tempatan disumbang oleh tiga aktiviti penternakan iaitu sumber ternakan integrasi, fidlot dan tradisional. Untuk pengeluaran daging lembu tempatan pada tahun 2003, fidlot menyumbang 54 peratus, integrasi 12 peratus dan tradisional 34 peratus. Disamping sumbangan pengeluaran oleh tiga aktiviti ternakan lembu pedaging integrasi, fidlot dan tradisional, sebahagian kecil pengeluaran daging tempatan juga disumbang oleh ternakan lembu tenusu yang populasi semasa berjumlah 36,000 ekor.


Komitmen di dalam bidang penternakan memerlukan pengorbanan yang tinggi dan bersemangat waja untuk menjayakan industri penternakan.- jutawanternak.blogspot.com

Status Penggunaan Daging Ruminan

Pemasaran daging ruminan besar terbahagi kepada 3 segmen berasingan iaitu daging keratan terpilih khususnya daging import dari USA, Australia dan New Zealand, daging segar yang disembelih dalam negara dan segmen terendah yang merupakan daging kerbau beku yang diimport dari India. Harga pasaran daging keratan terpilih mencecah RM30.00 hingga RM50.00 sekilogram, daging segar terdapat di pasaran dengan harga runcit RM16.00 hingga RM20.00 sekilogram manakala daging beku import dari India dijual dengan harga RM8.00 hingga RM12.00 sekilogram. Pada tahun 2003, sebanyak 103,219 tan metrik daging ruminan besar diimport ke dalam negara. Pengeluaran domestik bagi daging bermutu tinggi yang menyerupai daging Australia atau USA sebagai daging keratan terpilih akan menjana pertumbuhan industri ini secara sihat. Produk bernilai tambah akan mempertingkatkan daya saing dan produk untuk eksport.

Pengeluaran produk daging diproses akan digalakkan dan menambah nilai produk sediada untuk pasaran.
Untuk menjadi penternak lembu & kambing, memerlukan ilmu pengetahuan yang lengkap.

II. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PEDAGING

Menjelang tahun 2015, sasaran negara adalah untuk:

i. Meningkatkan pengeluaran domestik daging ruminan besar negara daripada 18 peratus (semasa) kepada 40 peratus dan mengekalkan status tersebut seterusnya.

ii. Meningkatkan pengeluaran domestik daging ruminan kecil negara daripada 8 peratus (semasa) kepada 35 peratus dan mengekalkan status tersebut seterusnya.

iii. Meningkatkan populasi pembiak ruminan besar dan ruminan kecil kepada minimum 610,000 ekor dan 1,560,000 ekor masing-masing.

Dalam tahun 2015, permintaan daging lembu termasuk kerbau adalah 153,600 tan metrik. Apabila mencapai kadar saradiri 40 peratus, jumlah daging lembu yang akan dikeluarkan dalam Negara adalah sebanyak 62,300 tan metrik dan melibatkan populasi lembu 1.65 juta ekor atau bilangan lembu betina pembiak sebanyak 610,000 ekor. Bagi mencapai sasaran tersebut, sejumlah 464,000 ekor lembu perlu disembelih. Ini akan tercapai setelah penambahan induk pembiak sebanyak 40,000 ekor dalam masa 5 tahun bermula 2006 serta pengimportan 90,000 hingga 110,000 ekor lembu fider setiap tahun. Pengimportan lembu pembiak disumbangkan oleh pihak kerajaan dan pihak swasta manakala pengimportan lembu fider akan dilakukan oleh pihak swasta. Negara perlu mensasarkan segmen pasaran daging segar dan keratan terpilih supaya diperluaskan.

III. ISU DAN CABARAN

Secara amnya industri penternakan khususnya lembu pedaging menghadapi beberapa cabaran terutamanya dalam era liberalisasi perdagangan yang sedang berlaku. Untuk sektor ruminan masih terdapat beberapa isu dan masalah dalam melaksanakan dan mempergiatkan usaha menternak secara besar-besaran yang perlu di beri perhatian:

· Kekurangan dan kesukaran memperolehi baka induk betina dan pejantan berkualiti yang dapat memberi hasil yang tinggi dengan kos penyelenggaraan yang rendah kepada pengusaha.

· Kekurangan tanah untuk tapak projek ternakan lembu. Status tanah Pusat Pembiakan Ternakan Ruminan yang masih belum selesai dan keengganan kerjasama Kerajaan Negeri memberi hakmilik atau rizab persekutuan ke atas tanah yang berkepentingan. Disamping itu termasuklah cabaran persaingan industri lembu pedaging dengan industri yang lebih berdaya maju serta menguntungkan.

· Sambutan daripada sektor perladangan sawit dan syarikat-syarikat perladangan swasta besar kurang menggalakkan. Kedinginan sambutan di kalangan sektor swasta pada amnya.

· Fokus untuk membangunkan penternak tradisional serta sumber ternakan lembu yang terdapat di luar kawasan perkhidmatan KTS lebih tertumpu kepada perkhidmatan kesihatan dan kawalan penyakit dan objektif transformasi menjadi kurang diberi penekanan.

· Kekurangan kemahiran dan kompetensi tenaga kerja dikalangan pengusaha dan penternak di peringkat lapangan. Jumlah kakitangan Jabatan yang menjalankan khidmat penyampaian adalah masih kecil dibandingkan dengan jumlah ternakan dan kawasan yang perlu diliputi (nisbah kakitangan terutamanya golongan berkepakaran dengan pengusaha)

· Ancaman penyakit yang masih wujud seperti penyakit Kuku dan Mulut, Hawar Berdarah dan Bruselosis.

· Perkhidmatan kepakaran dalam pemakanan ternakan masih kurang dilibatkan dalam sistem pengurusan ladang ternakan. Pengusaha ladang masih kurang faham dan mahir dengan teknologi pengurusan ladang terutamanya aspek makanan dan pemakanan.

· Tempoh matang daya usaha yang lambat dan pulangan terutamanya keatas pelaburan yang kecil (isu economic of scale dan efisyensi).

· Kadar ekstraksi yang sangat tinggi bagi ternakan ruminan menjejaskan program-program pembangunan ruminan. Ini termasuklah isu penyembelihan ternakan betina yang memberi kesan memperlahankan kadar perkembangan populasi.

· Masalah pencemaran alam sekitar hasil dari penternakan secara besar-besaran.

IV. PENDEKATAN STRATEGIK

Bagi mencapai matlamat pembangunan industri lembu pedaging, Dasar Pedaging Negara telah digubal dengan menggariskan lima (5) strategi utama iaitu:

i. Meningkatkan populasi asas dengan ternakan ruminan yang sesuai untuk pengeluaran yang mampan dan ekonomikal

ii. Meningkatkan keupayaan dayasaing Industri Pedaging

iii. Menambahbaik persekitaran bisnes dan prasarana serta skim insentif

iv. Memperkukuhkan langkah sanitari dan fitosanitari

v. Menambahbaik kualiti produk dan pengeluaran produk tambah nilai

i. Meningkatkan Populasi Asas Dengan Ternakan Yang Sesuai Untuk Pengeluaran Yang Mampan Dan Ekonomikal

a. Menambah Bilangan Pejantan Baka Dan Induk Melalui Perolehan Strategik - Dalam usaha meningkatkan pengeluaran daging dalam negara, penambahan bilangan pejantan dan bibit dalam populasi adalah perlu. Ternakan bibit ini hendaklah sesuai untuk persekitaran tropikal seperti di Malaysia supaya dapat digunakan untuk pengeluaran yang mapan dan ekonomikal. Ternakan ini perlu diperolehi daripada negara-negara lain supaya populasi ternakan ruminan di Malaysia secara keseluruhan akan meningkat. Analisis risiko untuk ancaman penyakit berasaskan OIE Terrestrial Animal Health Code perlu dijalankan untuk menentukan samada baka-baka tertentu boleh diimport dengan risiko yang minimum. Dalam hal ini, penglibatan kerajaan negeri, sektor swasta dan syarikat perladangan sawit secara lebih menyeluruh diperlukan.

b. Pembiakbakaan Secara Berstruktur - Usaha kearah penubuhan ladang nuklius dan multiplikasi dipergiatkan, disokong oleh peningkatan program sumber genetik baka terpilih dengan perkongsian bijak bersama Institut Bioteknologi Haiwan Kebangsaan (IBHK) di Jerantut, Pahang.

Di samping pembangunan ladang nuklius, pembangunan ladang-ladang multiplikasi sangat diperlukan. Dalam negara, ladang-ladang multiplikasi yang berfungsi untuk menggandakan bilangan ternakan pembiak yang dihasilkan oleh ladang nuklius adalah sangat berkurangan. Ladang-ladang multiplikasi perlu dibangunkan oleh sektor swasta atau agensi perladangan sawit seperti FELDA, RISDA dan FELCRA. Pihak-pihak ini boleh mendapatkan perkhidmatan sokongan secara perkongsian bijak dengan JPH atau mana-mana pihak swasta. Ladang-ladang multiplikasi berpotensi boleh dinaiktaraf kepada status ladang nuklius.

Pengkhususan kepada pengeluaran satu produk ternakan sama ada induk betina (Heifers/Doe/Ewe park) atau baka pejantan (Bull/Buck/Ram park) diusahakan melalui ladang-ladang multiplikasi. Satu sistem pengenalan dan perekodan nasional akan dibangunkan untuk membolehkan “traceability” dan pemilihan genetik dilaksanakan. Persatuan-persatuan baka akan digalakkan untuk tujuan pembangunan baka-baka tulen tertentu serta menjaga kepentingan pembaka.

c. Galakan Pelaburan Swasta Dalam Pembangunan Ladang Nuklius Dan Ladang Multiplikasi - GLC dan pihak swasta akan dilibatkan secara langsung dalam pembinaan ladang nuklius untuk memenuhi keperluan ternakan baka tulin bagi negara. Oleh kerana kos untuk membina prasarana ladang nuklius adalah tinggi, kerajaan akan menyediakan tenaga pakar dan memberi insentif dalam bentuk pelepasan cukai dan ’soft loan kepada pelabur swasta yang terlibat di dalam inisiatif ini. Dalam kes-kes tertentu, ‘reverse investment’ oleh pelabur swasta untuk mengeluarkan serta multiplikasi baka-baka yang bakal diimport ke dalam negara, akan diberikan insentif tertentu oleh kerajaan.

ii. Meningkatkan Keupayaan Daya Saing Industri Pedaging

a. Pengukuhan Pembakaan Secara Sistematik - Melalui penggunaan kaedah permanian beradas, aktiviti kacukan pedaging telah memberikan impak kepada penternak-penternak tradisional. Produktiviti ditingkatkan dan jenis baka yang lebih baik dapat dikeluarkan.

b. Meningkatkan Aktiviti Tambah Nilai di Ladang - Aktiviti-aktiviti tambah nilai berikut dijalankan diperingkat ladang:

§ Penggemukan melalui sistem fidlot

Penternakan lembu secara fidlot digalakkan kepada pengusaha. Ini akan memberikan nilai tambah dengan tumbesaran dan saiz ternakan yang lebih besar.

§ Makanan tempatan

Ekploitasi sumber makanan tempatan seperti penggunaan bahan sisa pertanian sebagai makanan ternakan. Misalnya pelepah sawit, PKC, jerami padi dan hampas nanas untuk mengurangkan kos pengeluaran. Rawatan terhadap sisa-sisa pertanian untuk meningkatkan kualiti dan penggunaannya.

§ Lembu dan kambing fider keluaran tempatan

Pengeluaran lembu dan kambing fider dari projek integrasi, penternak tradisional dan ladang pembiakan tempatan dipertingkatkan dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada import ternakan fider.

§ Pemprosesan Mudah Keratan Daging

Pengeluar digalakkan menceburi bidang pemprosesan mudah bagi mendapatkan produk nilai ditambah. Contoh paling mudah adalah keratan daging terpilih.

c. Pengukuhan Penyelidikan dan Pembangunan - Penyelidikan dan Pembangunan diperkukuhkan dalam bidang-bidang berikut;

§ Pembiakan dan pembakaan

Secara jangka panjang, kerjasama kerajaan dan swasta bagi penyelidikan dalam bidang pembiakbakaan dan penilaian baka-baka ternakan ruminan pedaging terus dilaksanakan untuk menghasilkan baka-baka yang sesuai dalam sistem pengeluaran dan berpotensi menghasilkan peratus daging yang tinggi dan pengeluaran secara mapan. Sumber genetik dari luar negara diuji kesesuaiannya dari aspek ketahanan terhadap persekitaran tropikal dan diimport secara besar-besaran sekiranya didapati sesuai.

§ Pemakanan ternakan

P&P dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan sumber tempatan seperti bahan sisa pertanian sebagai makanan ternakan. P&P juga terus dilaksanakan untuk mengenalpasti makanan ternakan baru yang berkualiti dari sumber tempatan. Inisiatif diambil untuk mewujudkan rumusan makanan yang sesuai dan mengurangkan kos makanan.

§ Sistem pengeluaran

Pelbagai sistem pengeluaran ternakan dikaji, berfokus kepada kecekapan kos, kualiti dan pengeluaran yang mapan. Penambahbaikan kepada sistem pengeluaran sediada, fidlot dan integrasi dilaksanakan. Unsur-unsur seperti baka, pemakanan, struktur kandang, kawalan persekitaran, dan sebagainya diberi tumpuan.

§ Bioteknologi

Membangunkan kegunaan bioteknologi untuk meningkatkan prestasi pengeluaran ternakan. Bidang-bidang penyelidikan termasuk bioteknologi pembiakan (permanian beradas, pemindahan embrio dan IVF), pembangunan ujian diagnostik, reagen dan kit, pembangunan vaksin rekombinan, peningkatan genetik melalui bantuan marker dan pembangunan sistem-sistem yang mengurangkan pencemaran. Walau bagaimanapun permanian beradas akan diberi keutamaan dalam jangkamasa pendek.

iii. Menambahbaik Persekitaran Bisnes Dan Prasarana

Persekitaran bisnes dan prasarana akan dipertingkatkan dengan beberapa kaedah seperti:

a. Memperkukuhkan Mekanisme Dana Pembiayaan - Menwujudkan Dana Khas untuk pelaburan dalam penternakan lembu. Mempermudahkan prosedur perolehan bantuan kewangan daripada dana khas tersebut. Membangunkan sistem di mana ternakan diterima sebagai aset dan cagaran oleh bank. Mewujudkan sistem di mana ternakan dapat diinsurankan.

b. Penggunaan Tanah Pertanian Dioptimumkan - Kerajaan negeri diminta untuk merizabkan tanah khusus kepada pelabur yang ingin membangunkan atau memperkembangkan projek ternakan dan mempermudahkan sistem permohonan tanah. Ladang-ladang sawit yang tidak berminat melabur dalam bidang ternakan memberi peluang kepada penternak lain untuk mengusahakannya.

c. Merevolusikan Pemberian Insentif - Merevolusikan kaedah pemberian insentif kepada syarikat swasta yang terlibat dengan penternakan. Pelepasan cukai perniagaan dan taraf perintis kepada syarikat swasta dan GLC yang menjalankan aktiviti ternakan secara komersial. Selain dari itu sumbangan ekuiti kerajaan dalam bentuk ternakan ruminan (1:1) sebagai insentif tambahan; melanjutkan tempoh insentif sediada diberikan; pembelian baka terpilih daripada penternak; dan insentif semen beku dan pengeluaran makanan. ’Matching grant’ berbentuk ternakan dan input projek ternakan termasuk peralatan kritikal diberikan kepada penternak yang layak dan berpotensi.

d. Memperkukuhkan Penyampaian Perkhidmatan - Penyusunan prasarana dan logistik dengan kemudahan-kemudahan yang lebih baik, kakitangan yang kompeten dan ditempatkan di kawasan yang strategik. Perkhidmatan-perkhidmatan seperti permanian beradas, rawatan kesuburan, pengujian dayabiak, rawatan penyakit, saringan penyakit dan latihan diberikan secara percuma atau dengan kos nominal.

e. Penyediaan Infrastruktur asas Zon Pengeluaran - Kemudahan infrastruktur asas seperti pembersihan kawasan, bekalan air, letrik, jalan, perparitan dan laporan EIA di zon penternakan disediakan oleh pihak kerajaan. Zon ini digezetkan dibawah enakmen tanah negeri masing-masing.

f. Transformasi Penternak Tradisional - Penternak tradisional yang berpotensi dibimbing untuk proses transformasi dan translokasi diatas padang ragut dan TKPM. Ini bertujuan menambah daya maju projek masing-masing.

g. Memperkukuhkan Sistem Pemasaran - Rangkaian sistem pemasaran yang lebih cekap dan terancang dibangunkan. Permintaan untuk daging dan produk daging yang berkualiti termasuk keratan terpilih sebagai jenama Malaysia dipertingkatkan dengan harga yang kompetitif. Seterusnya negara boleh mempromosikan daging dari projek Integrasi sebagai “Bio-Friendly Produce” dan “Residue-Free Beef”. Pemasaran produk Halal akan diberikan tumpuan.

h. Memperkukuhkan Sistem Maklumat - Sistem maklumat lembu pedaging diperkukuhkan supaya semua stakeholder dalam industri penternakan mendapat maklumat sebenar dan terkini yang akan membantu dalam proses membuat keputusan bisnes. Maklumat ini (”livestock intelligence service”) termasuk statistik penyembelihan, harga ternakan, harga daging dan produk ternakan, statistik import dan eksport untuk produk ternakan, harga makanan dan output ladang.

i. Pembangunan Sumber Manusia - Dengan pembangunan yang pesat dalam Industri Penternakan, adalah sangat kritikal untuk membangunkan tenaga kerja yang bukan sahaja mencukupi tetapi profesional serta kompeten dalam penternakan moden. JPH mengadakan program pembangunan kakitangan yang berjadual serta berterusan. Peningkatan kemahiran usahawan dan penternak diberikan keutamaan melalui kursus-kursus usahawan.

Di bawah Program Pengembangan Veterinar (PPV), program Lawatan TerJadual, LTJ akan dilaksanakan ke atas setiap ladang. Menerusi program LTJ perkhidmatan khidmat nasihat teknikal, kewangan dan pemasaran dapat diberikan secara langsung kepada pengusaha/penternak dan ini akan memberikan impak yang besar kepada pengeluaran daging dalam negara dan akan mempastikan industri ternakan ruminan akan terus maju.

j. Pengiktirafan Pengguna Terhadap Daging Segar dan Beku - Produk-produk daripada negara-negara lain hendaklah juga diperlabelkan dengan jelas (mithalnya, ‘Daging Kerbau’) supaya pengguna lebih sedar berkenaan dengan jenis daging yang diperolehi. Produk daging yang istimewa kepada Malaysia akan dibangunkan untuk meminimumkan kesan halangan perdagangan. Pengguna dimaklumkan akan perbezaan daging segar, daging beku dan daging sejuk-dingin (“chilled”) (“product differentiation”).

iv. Memperkukuhkan Status Sanitari Dan Fitosanitari

Dalam membangunkan Industri Penternakan Lembu Pedaging, status kawalan penyakit dalam negara perlu dipertingkatkan demi untuk membolehkan perdagangan di dalam dan di luar negara. Penyakit yang menjadi keutamaan adalah Penyakit Kuku dan Mulut serta penyakit Bruselosis, iaitu penyakit yang ada kesan kepada ekonomi dan akan dibasmi secara progresif zoning.

Pengimportan hendaklah berasaskan kepada analisis risiko dan berpandu kepada OIE Terrestrial Animal Health Code. Input kepada Program Peningkatan Status Sanitari dan Fitosanitari perlu ditambahkan kepada satu tahap di mana kawalan penyakit dapat diusahakan dengan sempurna.

v. Menambahbaik Kualiti Produk dan Pengeluaran Produk Tambah Nilai

a. Memperluaskan Skim Persijilan Ladang - Kecekapan, produktiviti, biosekuriti dan kualiti sesebuah ladang amat penting untuk mempastikan produk keluarannya dapat diterima di dalam negara dan di pasaran global. Program peningkatan kualiti dan pengeluaran ladang-ladang ternakan ruminan pedaging samada di bawah sistem integrasi atau fildot, perlu dilaksanakan menerusi pengakuan kepada peraturan dan standard seperti Skim GAP dan SALT. Sijil pengiktirafan Amalan Ladang Ternakan Baik (SALT) diperluaskan kepada ladang-ladang yang memenuhi piawaian ditetapkan oleh Jabatan dan penganugerahan berkenaan perlu diperbaharui setiap tahun.

b. Memperluaskan Persijilan VHM - Penganugerahan sijil ’Veterinary Health Mark, VHM kepada kilang-kilang pemprosesan diperluaskan supaya diterima di peringkat antarabangsa dan terus memperkembangkan pasaran untuk produk halal (Halal Food Hub) serta lain-lain hasil ternakan Malaysia.

V. KESIMPULAN
Bersama rakan penternak..., Rangkaian penternak lembu adalah salah satu faktor untuk berjaya di dalam dunia pemasaran hasil hiliran ternakan.

Pembangunan Industri Pedaging Negara memerlukan kerjasama dan komitmen daripada semua pihak, iaitu kerajaan, swasta serta lain-lain agensi yang terlibat bagi merealisasikan wawasan negara untuk meningkatkan populasi ternakan ruminan kepada tahap lebih tinggi dengan mengambilkira kapasiti tanah supaya semua tanah peladangan yang wujud dapat digunakan secara optimum dan mapan. Populasi ternakan ruminan akan dinaikkan supaya kadar saradiri untuk daging lembu dapat ditingkatkan kepada 40 peratus menjelang tahun 2015. Dengan pencapaian hasrat ini, maka pergantungan import daging ruminan bagi memenuhi keperluan nasional dapat dikurangkan.

Revolusi Pertanian bagi sektor ternakan ini dicapai dengan mengimplimentasi lima strategi utama iaitu peningkatan populasi asas melalui pengimportan, meningkatkan keupayaan dayasaing, menambahbaik persekitaran bisnes dan prasarana, memperkukuhkan langkah sanitari dan fitosanitari serta menambahbaik kualiti produk. Proses transformasi penternak tradisional akan berjalan serentak dengan peningkatan produktiviti sektor ternakan ketahap yang optimum.

6 ulasan:

Unknown berkata...

bagaimana cara ternak yang plak paling baik??? dan bagaimana pulak dengan modal yang perlu disediakan?? dan berapa pulak purata modalnya?? kalu tak ade modal yang mencukupi, boleh ke kita mohon pinjaman daripada bank? bank ape yang menyediakan pinjaman bank untuk memulakan perniagaan berupa pertanian ni??

abubakarbinsarosp9 berkata...

bakar-saya sekarang tengah merancang membuat kertas kerja projek ternak lembu,kefahaman tentang ternak lembu ini alhamdulillah saya dah bersedia cuma bagaimana nak mendapatkan sumber modal

abubakarbinsarosp9 berkata...

bakar-saya ni di pahang jerantut,apa yang saya nampak dan kajian saya perkembangan untuk menjadi penternak lembu di pahang ni amat meluas dan mendapat sambutan yang mengalakan dalam pasaran tempatan

bakhensom berkata...

kalau nak mulakan ternakan lembu dan kambing secara integrasi dan melibatkan kawasan sawit seluas 600 hektar, adakah memerlukan modal yg banyak? Bagaimanakah bentuk cashflow jika ianya termasuk kos menyediakan kompos dan makanan ruminan secara saradiri?

Tanpa Nama berkata...

Asa syarikat pinjaman pinjaman bersedia untuk meminjamkan mana-mana jumlah yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan peribadi anda. kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%, juga jika anda ingin membeli rumah di atas ansuran bulanan kita juga boleh menjual rumah untuk anda. supaya Sila memohon pinjaman pertanian pertanian. jika anda memerlukan hubungan pinjaman e-mel kami: asaloantransfer@gmail.com, anda juga boleh menghubungi e-mel ini: finance_institute2015@outlook.com, Mungkin ada banyak sebab mengapa anda perlu akses kepada beberapa wang tunai tambahan - daripada yang tidak dijangka pembaikan kereta atau rumah untuk membayar perkahwinan anda atau cuti khas. Tetapi apa sahaja yang anda memerlukannya, apabila anda meminjam antara $ 5,000 USD untuk 100,000 USD di atas.

pengkhususan Syarikat.
1) Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%.
2) Kami boleh juga membeli anda rumah anda pilihan dalam mana-mana anda pilihan lokasi.

AMISHA berkata...

Nama saya Zara, dari Indonesia saya berjanji untuk berkongsi kesaksian ini kepada Allah dalam hidup saya. 2 minggu yang lalu, saya memerlukan banyak wang, jadi saya memohon pinjaman, kemudian mendapati diri saya dalam tangan yang salah yang mendakwa peminjam pinjaman yang baik di seluruh dunia, tidak mengetahui bahawa mereka semua penipu. Mereka mengutip RM4000 dari saya dan enggan menghantar pinjaman yang saya minta saya keliru dan kecewa.

Pada hari yang setia saya pergi ke pasar dan kemudian bertemu kawan lama, saya memberitahu semua perkara yang berlaku kepada saya, maka dalam proses itu dia memperkenalkan saya kepada Mrs. Suzan di mana dia menerima pinjaman sebanyak RM150,000. maka dia memberikan saya e-mail suzaninvestment@gmail.com dan saya menghubungi beliau dengan serta-merta saya pulang ke rumah, dia memberitahu saya peraturan dan peraturan dan saya mengikuti, selepas memproses dokumen dalam masa kurang dari 48 jam, saya menerima pinjaman saya sebanyak RM100,000 .

Saya yakin dia juga akan senang membantu anda, jadi jika anda memerlukan pinjaman, dan ingin mendapatkan pinjaman cepat, hanya mendaftar dengan syarikat pinjaman pelaburan Suzan dan anda boleh menghubunginya melalui e-mel: (suzaninvestment@gmail.com ). anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya: (Zaradam@gmail.com). jika anda mempunyai sebarang keraguan. dia adalah satu-satunya orang yang boleh dipercayai dan boleh dipercayai. Saya kini melabur wang dalam Cryptocurrencies dan saya membuat wang yang baik sekarang